Portal Niedziela - 11 kwietnia 2021 Filipa, Izoldy, Leona      "Ciała nie powinno się traktować gorzej niż duszy". Hipokrates
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powrót

OGŁOSZENIE
Nasz znak:IRG.72241-9/10/05
Maniowy, dnia 30.06.2005 r.

Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn.zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1154 ha , położonej w Maniowach, objętej KW 68 911, będącej własnością Gminy Czorsztyn.


1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość o pow.0,1154 ha, położona w Maniowach, stanowiąca dz.ewid.zmod.nr nr :
dz.ewid.zmod.nr 5319/18 o powierzchni 0,1024 ha,
dz.ewid.zmod.nr 5320/2 o pow.0,0130 ha. objęta KW 68 911, będąca własnością Gminy Czorsztyn.

2.Opis nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w centrum wsi Maniowy, pomiędzy siedzibą Urzędu Gminy, a budynkiem Banku Spółdzielczego.
W/w nieruchomość uzbrojona jest w wodę, prąd elektryczny, kanalizację.

3.Przeznaczenie nieruchomości .
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jako dz.ewid.zmod.nr nr 5319/18, 5320/2 leży w terenach oznaczonych symbolem 2.1.UC – Tereny gminnego centrum usługowego w Maniowach .Utrzymuje się istniejące obiekty użyteczności publicznej, w tym urząd gminy, ośrodek zdrowia, bank i inne usytuowane w pierzei ulicy Gorczańskiej. Niezabudowane tereny przeznacza się pod realizację nowych usług publicznych oraz usług komercyjnych z wykluczeniem działalności wymagającej sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.


4.Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wynosi brutto 57 462 zł. ( w tym 22 % podatek VAT).

5. Czas i miejsce przetargu.

Ustala się termin przetargu na dzień 4 sierpnia 2005 r. godz.13.00w siedzibie Urzędu Gminy – sala narad.


6.Wysokość wadium , forma i termin jego wpłacenia:

1)Wadium w wysokości 3 000 zł. należy wpłacić na konto Urzędu Gminy B/S Czorsztyn Nr 10 88171010 9002 0000 1300 0002 lub w kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 01.08.2005 r.
2)Forma wniesienia wadium - w gotówce .
3)Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu,nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,z wyjątkiem wadium wpłaconego przez uczestnika , który przetarg wygrał. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7.Informacja o przetargu :

1)Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania , nie ma dalszych postąpień. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała .
2)O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym , że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
3)Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty ceny nieruchomości nabywanej w drodze przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4)Koszty umowy notarialnej pokrywa nabywca.


8.Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej:

1)Wójt Gminy jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
2)Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


9.Dodatkowe informacje :

1)Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
2)Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną , winna okazać się stosownymi dokumentami o upoważnieniu do działania w jej imieniu.
3)Sczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy p.nr 7 tel.(0-18)275 00 71 wew.107, na stronie internetowej www.czorsztyn.pl ; jak również w p.nr 7 można zapoznać się z Regulaminem Prowadzenia Przetargu.
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: